AOPD contractează servicii de consultanță pentru analiza politicilor din perspectiva de gen

AOPD contractează servicii de consultanță pentru analiza politicilor din perspectiva de gen

În perioada  1 februarie – 30 noiembrie 2021 Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova (AOPD) implementează activitatea „Analiza politicilor din perspectiva de gen pentru sporirea accesibilității persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova”, sub-grantată în cadrul proiectului „Rețeaua de monitorizare a bugetelor sensibile la gen în Balcanii de Vest și Republica Moldova”, implementat de Asociația Keystone Moldova cu suportul financiar al Austrian Developmemt Agency (ADA) și Swedish International Cooperation Development Agency (SIDA).

Scopul activității este de a promova implementarea Art. 9 (Accesibilitatea) al Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și al Obiectivului de Dezvoltare Durabilă 11 (Orașe și comunități durabile) de către autoritățile și instituțiile responsabile. Pentru atingerea acestui scop vor fi realizate următoarele acțiuni :

 • Analiza politicilor de incluziune din perspectiva de gen (Raport de analiză);
 • Consultarea recomandărilor elaborate în urma analizei politicilor din perspectiva de gen cu membrii AOPD;
 • Elaborarea și implementarea unui plan de pledoarie pentru includerea recomandărilor Raportului de analiză în planurile autorităților;
 • Organizarea activităților de promovare și vizibilitate a activităților și rezultatelor proiectului;

Raportul de analiză elaborat de consultant/ă va fi utilizat pentru elaborarea cadrului național de politici în vederea asigurării condițiilor de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități.

RESPONSABILITĂȚI/ACTIVITĂȚI INCLUSE ÎN SERVICIILE PRESTATE:


  Responsabilități/activități Perioada Livrabile Număr zile
1 Analiza  politicilor de incluziune  din perspectiva de gen. martie Raport de analiză (prima versiune de proiect) 8
Consultarea cu membrii AOPD a Raportului de analiza aprilie Prezentare Power Point cu principalele constatări și recomandări 0.5
3. Participarea la activitățile și evenimentele de pledoarie cu autoritățile și instituțiile responsabile aprilie –  august Raport de analiză (versiune finală, ajustată ca rezultat al consultărilor cu membrii AOPD și cu autoritățile) 1.5
TOTAL 10

Formare, experiență profesională și abilități (în cazul ofertelor din partea persoanelor juridice, cerințele se referă la calificările echipei ce va presta serviciile):

 • Studii universitare sau post-universitare în domeniul social;
 • Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domeniul protecției sociale;
 • Cunoașterea cadrului legal și de politici în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și incluziunii sociale;
 • Experiență demonstrată de analiză a documentelor de politici sociale actuale în Republica Moldova și elaborare de rapoarte și documentare;
 • Experiență de implicarea în acțiunii de pledoarie la nivel de autorități locale și centrale ale Republicii Moldova;
 • Experiență în prestarea serviciilor de consultanță și asistență tehnică a personalului din cadrul organizațiilor societății civile care activează în domeniu;
 • Experiență în colaborarea cu OSC, APL și APC;
 • Abilități avansate de comunicare și interpersonale;
 • Capacitate de a lucra în echipă și individual.

Perioada de contractare: martie – august 2021. Consultantul va planifica și coordona toate activitățile cu coordonatorul de proiect AOPD.

Condiţii de activitate: Pentru realizarea scopului și activităților menționate mai sus, AOPD va asigura organizarea activităților de pledoarie, va furniza feedback în timp util la toate livrabilele care vor fi prezentate de către consultant/ă.

Durată serviciilor de consultanță – 10 zile.

Termeni și alte condiții:

Candidații interesați vor transmite aplicațiile cu următorul conținut: CV, scrisoare de intenție și oferta financiară.

Dosarul candidaților va fi expediat pe adresa e-mail info@aopd.md cu titlul mesajului Consultanta analiza politici. Termen limită pentru depunerea ofertelor – 5 martie 2021.

Oferta financiară pentru persoane fizice – se va prezenta suma NET per zi de consultanță, în Euro (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.

Oferta financiară pentru persoane juridice se va prezenta suma per zi de consultanță fără TVA. Proiectul este inclus în Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

În scopul evaluării, contractorul va calcula costul final al ofertei financiare (valoarea ofertei) aplicând toate taxele și impozitele conform legislației în vigoare la data limită a concursului asupra ofertei NET recepționată.

Doar candidații preselectați vor fi invitați la interviu.

Partajează