PROIECTE

Perioada de implementare: ianuarie – decembrie 2021

Buget: 798.168 MDL

Finanțator: IM Swedish Development Partner în Republica Moldova

Scopul proiectului: Monitorizarea implementării eficiente a  politicilor publice de incluziune socială la nivel local și național este asigurată.

Obiective:

 • Membrii AOPD sunt consolidați, informați reciproc și promovează imaginea persoanelor cu dizabilități bazată pe demnitate și drepturi umane;
 • Autoritățile țin cont de poziția AOPD privind breșele de implementare a politicilor și cadrului legal pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități și întreprind măsuri pentru asigurarea drepturilor.

Activitățile proiectului:

 • Îmbunătățirea și consolidarea activității organelor de decizie și control;
 • Asigurarea mandatului de membru EASPD;
 • Asigurarea comunicării, informării, și coordonării cu membrii a activităților;
 • Evaluarea necesităților de instruire și organizarea cursurilor de formare;
 • Participarea secretariatului și membrilor Consiliului de Administrare în grupuri de lucru și evenimente organizate de autorități și instituții de resort (pentru promovarea asigurării perspectivei drepturilor  persoanelor cu dizabilități);
 • Promovarea imaginii membrilor;
 • Evaluarea Strategiei advocacy AOPD;
 • Capacitarea membrilor privind metode de monitorizare CRPD;
 • Organizarea activităților de colectare a datelor calitative privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • Capacitarea autorităților locale privind cadrul legal național și internațional pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, mecanismele de planificare și bugetare a resurselor și acțiunilor documentelor de politici naționale la nivel local;
 • Monitorizarea includerii în documente de politici a acțiunilor care să contribuie la atingerea indicatorilor pentru CRPD.

Rezultatele proiectului:

 • Organizațiile membre capacitate privind metodologia de monitorizare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • Organizațiile membre elaborează Raport de alternativă privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Strategia AOPD înregistrează progrese și rezultate.

Perioada de implementare: 1 ianuarie 2021 – 30 noiembrie 2021

Buget: 645.800 MDL

Proiect implementat cu suportul Fundaţiei Est-Europene, în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Guvernul Suediei.

Scopul proiectului este sporirea incluziunii persoanelor cu dizabilități prin îmbunătățirea mecanismelor de implementarea și monitorizare a politicilor de incluziune.

Obiectivele proiectului:

 • Monitorizarea politicilor publice la nivel local și național din perspectiva incluziunii;
 • Implicarea Platformei organizațiilor preocupate de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în procesul de avizare a cadrului legal și diminuarea inegalităților față de persoane cu dizabilități.

Activități principale:

 • Amplificarea competențelor membrilor Platformei în monitorizarea politicilor publice;
 • Elaborarea rapoartelor de monitorizare a documentelor de politici privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
 • Organizarea acțiunilor de advocacy pentru promovarea recomandărilor rapoartelor de monitorizare la nivel național și local;
 • Monitorizarea includerii recomandărilor din rapoartele de monitorizare în documentele de politici;
 • Consolidarea capacităților membrilor Platformei prin ședințe de lucru, cursuri de formare etc.;
 • Organizarea ședințelor de capacitare și consolidare a membrilor Platformei;
 • Informarea membrilor despre reactualizarea cadrului legal din domeniu;
 • Implicarea membrilor în procesul decizional prin elaborarea amendamentelor la cadrul legal și de politici și monitorizarea documentelor avizate de Platformă;
 • Diminuarea inegalităților cu care se confruntă persoanele cu dizabilități prin parteneriate și acces la informație.

Start date: January 2021

End date: Octomber 2021

Planned budget: 4.000 euro

Financed by the Austrian Development Agency and SIDA through Gender Budget Watchdog Network.

Long-term goal: Public authorities committed to develop policies and guidelines to ensure the right to access, on an equal basis with others, to the physical environment, transportation, services, information and communications.

Activities:

 • Desk review of the policies that contains special provisions on accessibility (disability-rights approach and gender based);
 • Development of the recommendations for the government to advance the development of national plan/program on accessibility taking into account disability rights approach and gender equality;
 • Consultation and validation of the recommendations with persons with disabilities and the organizations that promote their rights and interests;
 • Development of the advocacy strategy to advance implementation of the art. 9 Accessibility of the CRPD and SDG 11 Inclusive cities and communities.

Perioada de implementare: 1 noiembrie 2019 – 31 decembrie 2020

Buget: 41.914 euro

Finanțatori: Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova. Programul de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” implementat în parteneriat cu Asociația pentru Politica Externă APE, Asociația ADEPT, Expert-Grup și ProEuropa.

Scopul proiectului este de a spori incluziunea persoanelor cu dizabilități prin promovarea asigurării condițiilor de accesibilitate la nivel național și local.

Obiectivele proiectului:

 • Evaluarea gradului de accesibilitate la clădirilor publice de la nivel local (Fălești, Călărași și Cahul) întru asigurarea drepturilor fundamentale a persoanelor cu dizabilități;
 • Sporirea gradului de implicare a societății civile la identificarea și soluționarea problemelor de acces a grupurilor subreprezentate;
 • Promovarea practicilor de succes și a rezultatelor proiectului la nivel național și local.

Regiuni de implementare: Fălești, Călărași și Cahul.

Activități principale:

 • Efectuarea auditului accesului persoanelor cu dizabilități la clădirile de menire publică de la nivel local;
 • Elaborarea studiului de evaluare a accesibilității în raioanele proiectului;
 • Analiza bugetelor locale din perspectiva includerii resurselor financiare pentru asigurarea accesibilității;
 • Constituirea și instruirea grupurilor de mobilizare locală privind evaluarea condițiilor de accesibilitate și transparența procesului decizional;
 • Organizarea campaniilor de comunicare și advocacy la nivel local privind accesibilitatea de către grupurile locale;
 • Participarea grupurilor locale în procesul decizional local (nivel II);
 • Organizarea Conferinței naționale „Accesibilitatea – o precondiție pentru asigurarea drepturilor persoanelor cu dizabilități”;
 • Elaborarea și publicarea online a 4 numere periodice „Proaccesibilitatea”;
 • Elaborarea unui film privind accesibilitatea, prin metode grafice, despre design universal și condiții de accesibilitate, care să contribuie la combaterea mitului despre necesitatea accesibilității doar pentru persoane cu dizabilități locomotorii;
 • Organizarea evenimentelor de prezentare a rezultatelor studiului de audit al accesibilității la nivel local în cele trei raioane.

Produse / Rezultate:

 • Persoanele cu dizabilități se vor implica activ în procesul de evaluare a clădirilor publice;
 • Bugetele locale analizate;
 • Acces la informație asigurat de către autorități;
 • Studiul privind accesibilitatea în trei raioane (Călărași, Fălești și Cahul);
 • Reprezentanți APL și activişti locali instruiți cu privire la aspectele de asigurare a accesibilității;
 • Identificarea posibilităților de accesibilizare a obiectelor de menire publică în cele trei raioane;
 • Sporirea gradului de participare a societății civile în procesul decizional;
 • Problema accesibilității va fi pe agenda autorităților locale;
 • Persoanele cu dizabilități vor participa la recepționarea lucrărilor de construcție și evaluarea condițiilor de accesibilitate;
 • Publicul larg informat despre rezultatele proiectului și sensibilizat privind problema accesibilității pentru persoane cu dizabilități.

Perioada de implementare: noiembrie 2016 – martie 2019

Buget: 559.968 euro

Finanțatori: Uniunea Europeană, IM Swedish Development Partner

Parteneri: Asociația „Keystone” Moldova, Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC”

Scopul proiectului: consolidarea încrederii între ambele maluri ale Nistrului și UTA Găgăuzia prin intermediul dezvoltării sistemului de protecție socială pentru persoanele cu dizabilități.

Obiectivele proiectului:

 • Îmbunătăţirea calităţii serviciilor sociale prestate persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor acestora din 5 raioane prin dezvoltarea Echipelor mobile şi a unui Centru de zi;
 • Dezvoltarea capacităţilor organizațiilor comunitare de pe ambele maluri ale Nistrului și din UTA Găgăuzia de a susține drepturile persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate;
 • Prevenirea stigmatizării şi discriminării persoanelor cu dizabilităţi prin intermediul metodei teatrului social, precum şi prin dezvoltarea capacităţilor jurnaliştilor de pe ambele maluri ale Nistrului.

Activități principale:

 • Crearea a 5 Servicii sociale „Echipă mobilă” în raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia și Tiraspol;
 • Dezvoltarea unui Centru de zi pentru copii cu dizabilităţi în Slobozia;
 • Capacitarea specialiştilor din cadrul Serviciilor sociale „Echipă mobilă”, Centrului de zi și Autorităților Publice Locale în domeniul managementului de caz şi a monitorizării calităţii serviciilor;
 • Acordarea mini-granturilor Organizațiilor Societății Civile (OSC) locale şi jurnaliştilor pentru promovarea incluziunii sociale și a nediscriminării persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea şi fortificarea reţelelor OSC de pe ambele maluri ale Nistrului;
 • Suport auto-reprezentanţilor pentru încurajarea și promovarea iniţiativelor, participarea la viaţa comunităţii (şcoală de toamnă, şedinţe lunare, activități de Advocacy).

În perioada iunie 2016 – aprilie 2017, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabiltăți a implementat proiectul „Parteneriate pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”.

Bugetul proiectului: 705.300 MDL

Scopul proiectului este de a spori incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități prin acțiuni de advocacy.

Obiectivele proiectului:

 • Consolidarea grupului preocupat de promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Advocacy pentru facilitarea angajării în muncă a persoanelor cu dizabilități;
 • Advocacy pentru asigurarea condițiilor de accesibilitate la infrastructura socială și acces la informație pentru persoane cu dizabilități;
 • Advocacy pentru continuarea reformei de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale.

Acest proiect a fost realizat în cadrul Programului „Inițiativă Comună de Promovare a Oportunităților Egale”, implementat de Fundația Est Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Guvernul Suediei și de Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei / DANIDA.

Perioada de implementare: aprilie 2016 – aprilie 2019

Buget: 368.118 euro

Finanțator: Uniunea Europeană

Parteneri: Asociația „Keystone” Moldova și Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități

Scopul proiectului: Capacitarea persoanelor care trăiesc în instituții rezidențiale și ONG-urilor locale de a susține și monitoriza respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități în Republica Moldova.

Obiectivele proiectului:

 • Sporirea nivelului de conștientizare a persoanelor cu dizabilități mintale despre drepturile lor prin mandatarea lor în calitate de auto-reprezentanți;
 • Consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile (OSC) în vederea promovării și monitorizării implementării Convenției ONU privind Drepturile persoanelor cu Dizabilități în instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic;
 • Combaterea discriminării persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic și promovarea unei comunități incluzive.

Regiuni de implementare: Orhei, Bălți, Edineț, Soroca, Hîncești, Dubăsari.

Activități principale:

 • Campanie națională de informare privind drepturile persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea serviciului de asistență telefonică pentru reclamațiile persoanelor cu dizabilități;
 • Instruirea persoanelor cu dizabilități din instituțiile rezidențiale în auto-determinare, auto-reprezentare, drepturile omului;
 • Capacitarea personalului din instituțiile rezidențiale și OSC-le în promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea unui mecanism național de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Oferirea asistenței juridice persoanelor cu dizabilități supuse abuzurilor din instituțiile rezidențiale.