Accesibilitate redusă pentru elevii cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Accesibilitate redusă pentru elevii cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățământ profesional tehnic

Pilotarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic a operat modificări și adaptări ce au contribuit la îmbunătățirea accesului și a calității educației incluzive. Existența practicilor de succes denotă că instituțiile care au beneficiat de asistență din partea donatorilor au înregistrat unele progrese în acest domeniu.

Totodată, aplicarea tehnicilor individualizate de predare-învățare-evaluare în concordanță cu necesitățile elevului cu cerințe educaționale speciale constituie un progres semnificativ pentru incluziunea educațională în învățământul profesional tehnic. Tot la capitolul reușite se numără și crearea centrelor de resurse în educație incluzivă în incinta instituțiilor, care au oferit posibilități de comunicare între elevii cu cerințe educaționale speciale și elevii tipici.

Concluziile se conțin în Raportul de monitorizare a implementării Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Nr. 1430 din 25.09.2018 cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind educația incluzivă în învățământul profesional tehnic, modificat prin Ordinul Nr. 1486 din 13.11.2019, realizat de Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din R. Moldova (AOPD) în parteneriat cu Asociația părinților persoanelor cu dizabilități „Eternitate” (AOPPD „Eternitate”) din Fălești.

La capitolul dificultăți, Raportul menționează lipsa mecanismelor de ghidare școlară / profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale, accesibilitatea redusă în instituțiile de învățământ profesional tehnic, dar și lipsa mecanismelor de conlucrare intersectorială și eficientă dintre actorii implicați în procesul de implementare. Gradul redus de pregătire profesională a personalului din instituții, lipsa serviciilor de suport, precum psihopedagog și cadru didactic de sprijin, se numără, de asemenea, printre provocările identificate în cadrul cercetării.

În rezultatul monitorizării, autorii Raportului consideră oportune și urgente implementarea următoarelor acțiuni:

  • Accesibilizarea spațiului fizic și acomodarea rezonabilă a blocurilor de studii, căminelor, precum și dotarea sălilor de clasă, atelierelor cu echipamente necesare pentru nevoile elevilor cu dizabilități;
  • Consolidarea competențelor cadrelor didactice în domeniul incluziunii educaționale a copiilor cu dizabilități;
  • Crearea unui sistem care ar permite identificarea și evaluarea diferențiată a competențelor profesionale ale persoanelor cu dizabilități în baza testării abilităților;
  • Definitivarea procesului de conferire a diplomelor cu calificare parțială pentru elevii cu cerințe educaționale speciale;
  • Elaborarea cadrului normativ cu privire la organizarea învățământul la distanță;
  • Dezvoltarea programelor de formarea inițială și continuă a angajaților din instituții în vederea asigurării incluziunii educaționale a copiilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Aplicarea unei formule de calcul diferite pentru elevii cu CES în finanțarea educației incluzive;
  • Reglementarea mecanismului intersectorial dintre  domeniile educațional – asistență socială – ocuparea forței de muncă pentru asigurarea continuității în formarea profesională relevantă și angajarea  în câmpul muncii a tinerilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Crearea și dezvoltarea mecanismelor cu responsabilități clar definite de urmărire  a traseului de integrare socio-profesională a elevilor cu cerințe educaționale speciale/dizabilități etc.

Mai multe recomandării pentru actorii cheie în implementarea educației incluzive în învățământul profesional tehnic pot fi accesate AICI.

Raportul de monitorizare a fost realizat în cadrul proiectului „Parteneriate locale și implicare națională pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități”, implementat de AOPD în cadrul programului „Cetățeni activi, comunități prospere – faza II”, cu suportul Fundației Est-Europene din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare și Suedia.

Partajează